1η Διαδικτυακή Συνάντηση για το έργο SITRANS

Αγαπητοί φίλοι/φίλες και συνεργάτες,Εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας του έργου SITRANS, έχουμε τη χαρά να σας καλέσουμε στην 1η συνάντηση που διοργανώνεται του έργου η οποία έχει θεματική: Δίκαιη Μετάβαση & Διακυβέρνηση.Επικεφαλής του έργου SITRANS https://sitrans-project.eu/ είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και συμμετέχουν εταίροι από την Πολωνία, Βουλγαρία και Ιταλία. Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η διερεύνηση αποτελεσματικών μηχανισμών διακυβέρνησης οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες / τοποκεντρική προσέγγιση (place-based) και θα διασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή όλων.Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Μαϊου 2023, στις 13:00 διαδικτυακά, στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://zoom.us/my/uowm.rdcbs1

Τα ερωτήματα τα οποία θα τεθούν για συζήτηση είναι:

1. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν τη διακυβέρνηση της δίκαιης μετάβασης;

2. Τι επιπλέον μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν για μια πιο ενεργή συμμετοχή των εκπροσώπων της τετραπλής έλικας (πολιτική, επιχείρηση, ακαδημαϊκή κοινότητα, κοινωνία) στη λήψη αποφάσεων για μια δίκαιη μετάβαση;

3. Σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να ενσωματωθεί περαιτέρω μια τοποκεντρική (place-based) προσέγγιση στο μοντέλο διακυβέρνησης της δίκαιης μετάβασης;Συνημμένα μπορείτε να βρείτε την Ατζέντα και σχετική Πρόσκληση.Προσβλέποντας στην πολύτιμη συνεισφορά σας στη συζήτηση, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

News