Το έργο EMPLOYOUTH στοχεύει στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πακέτου μέτρων που θα έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την είσοδο στην απασχόληση υψηλά εκπαιδευμένων ατόμων και την ανάδειξη προοπτικών με βάση τον ανταγωνισμό, την παραγωγικότητα και την καινοτομία. Το πρόγραμμα παρέμβασης περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων που θα αξιοποιήσει το εκπαιδευτικό ανθρώπινο κεφάλαιο των δύο χωρών στην αγορά εργασίας, με τον απόλυτο στόχο της ανταλλαγής εξειδικευμένου προσωπικού, τη βελτίωση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος των δύο οικονομιών και την ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής στην περιοχή των συνόρων. Τη χρηματοδότηση του έργου παρέχει το Πρόγραμμα Συνεργασίας Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA.

Το έργο SARURE (Supporting Activities to Rural Retailers) είναι ένα έργο που στοχεύει στην αναζήτηση εφικτών λύσεων για τη διατήρηση των αγροτικών καταστημάτων και την υποστήριξη της επιβίωσής τους. Σε περιοχές με περιορισμένο πληθυσμό, η κλειστή τοπική αγορά έχει σημαντικές συνέπειες για την κοινότητα. Το SARURE έχει ως στόχο να εξετάσει μοντέλα και προσεγγίσεις που θα συμβάλουν στη διατήρηση αυτών των καταστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες αγορές, το μείγμα υπηρεσιών, τις νέες επιχειρηματικές πρακτικές και τις νέες τεχνολογίες.

Το έργο ACCEL, αποτελεί μια πρωτοβουλία που υλοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου ACCEL – Corporate Innovations. Οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Τουριστική Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας, το Κέντρο Ανάπτυξης και Εκδημοκρατισμού Οργανισμών (ΑΛ), το Εμπορικό Επιμελητήριο Αργυροκάστρου (ΑΛ), και το Αλβανικό Δίκτυο. Το έργο ACCEL λαμβάνει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II, Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020.

Το EFFMIS, είναι ένα έργο κεφαλαιοποίησης INTERREG IVC που στοχεύει στη συγκέντρωση καλών πρακτικών (GPs) για την εκμετάλλευση
τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων για τον έγκαιρο εντοπισμό, την αποτελεσματική διαχείριση και τον χειρισμό δασικών πυρκαγιών,
να αξιολογήσει τη ζημιά που προκλήθηκε και να εντοπίσει τρόπους για την αναγέννηση.

Ο κύριος στόχος του “FaRInn – Διευκόλυνση Υπεύθυνης Καινοτομίας στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης” είναι να βελτιώσει τις συνθήκες πλαισίου και να ανοίξει το δρόμο για ένα υπεύθυνο μοντέλο καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το οποίο σέβεται τις αρχές της βιωσιμότητας, της κοινωνικής ευθύνης και της καλύτερης ποιότητας ζωής.


Το InnoRegio είναι ένα διαπεριφερειακό έργο του οποίου ο κύριος στόχος ήταν η ανάπτυξη, η διάχυση και
εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης καινοτομίας (IMT) στις ΜΜΕ.

Το Eureka ιδρύθηκε το 1985 ως συμφωνία μεταξύ 18 χωρών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της ολοκλήρωσης της αγοράς και την ενθάρρυνση της συνεργασίας Ε&Α.

Στόχος του ENTRE:DI ήταν να προωθήσει την επιχειρηματικότητα με τη μεταφορά αναγνωρισμένων (GPs) στον τομέα της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, ακολουθώντας μια ολιστική κοινωνικοοικονομική μεθοδολογία και δικτυακή μεθοδολογία.

Ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας (R.P.I.W.M.) ήταν ένα δίκτυο περιφερειακών
συνεργάτες από τον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα που στόχευαν στην αύξηση της τεχνολογίας της Δυτικής Μακεδονίας
εθνικά και καινοτόμα αρχεία, για την τόνωση ενός περιβάλλοντος καινοτομίας και περιφερειακής συνείδησης
στον βασικό άξονα της Ενέργειας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονομίας.

Το έργο TRACTORS χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια της ΕΕ μέσω του πλαισίου του προγράμματος Leonardo Da Vinci (LdV) και είχε στόχο να θέσει τα όρια και να καθορίσει το ρόλο όλων επιστήμες που εμπλέκονται στη Διαχείριση Δημιουργικότητας και Καινοτομίας, παρέχοντας πιστοποιημένη εκπαιδευτική διαδικασία
και προγράμματα σπουδών, συνδυάζοντας εργαλεία και πρακτικές από διάφορες επιστήμες.

Το ERIK ACTION ήταν ένα έργο Fast Track Capitalization που χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG IVC για διαπεριφερειακή συνεργασία. Ο γενικός στόχος του έργου ήταν η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών αναπτυξιακών πολιτικών στον τομέα της καινοτομίας και της γνώσης της οικονομίας.

TTO’s, Technology Transfer Offices

Adapt-expand, Industries and SME’s adaptation to new era