Το έργο SARURE (Supporting Activities to Rural Retailers) είναι ένα έργο που στοχεύει στην αναζήτηση εφικτών λύσεων για τη διατήρηση των αγροτικών καταστημάτων και την υποστήριξη της επιβίωσής τους. Σε περιοχές με περιορισμένο πληθυσμό, η κλειστή τοπική αγορά έχει σημαντικές συνέπειες για την κοινότητα. Το SARURE έχει ως στόχο να εξετάσει μοντέλα και προσεγγίσεις που θα συμβάλουν στη διατήρηση αυτών των καταστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες αγορές, το μείγμα υπηρεσιών, τις νέες επιχειρηματικές πρακτικές και τις νέες τεχνολογίες.

SARURE_Action_Plan